Dotacje unijne dla firm – oceń swoje szanse na sukces w konkursach dla MŚP !

O dotacje unijne dla firm ubiega się wiele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzję o przystąpieniu do danego konkursu warto poprzedzić oceną szans projektu na sukces uwzględniając formalne i merytoryczne kryteria oceny szczególnie, gdy kryteria są zmieniane w kolejnych edycjach tych samych konkursów.

Analiza wyników dwóch rozstrzygniętych w tym roku konkursów z województwa łódzkiego, tj. I.2.1 – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw oraz II.3.1 – Innowacje w MŚP, w których istniała możliwość otrzymania dotacji unijnych dla firm planujących rozbudowę zaplecza badawczo – rozwojowego lub wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

W konkursie o dotacje ukierunkowanym na rozwój infrastruktury badawczej MŚP złożono 41 wniosków. Na etapie oceny formalnej odpadło 10, a podczas oceny merytorycznej negatywnie oceniono 12 propozycji. Pozostało tylko 19 wniosków, z których wszystkie znalazły się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania. Spośród nich, aż 18 otrzymało więcej niż 90% punktów możliwych do uzyskania. Lista „wygranych” wniosków to ok. 46% całkowitej liczby ubiegających się o dofinansowanie.

W konkursie związanym z wdrażaniem innowacji przez MŚP konkurencja była zdecydowanie wyższa – zgłoszono aż 358 wniosków. Na etapie oceny formalnej odpadło 104, a podczas oceny merytorycznej kolejnych 108 propozycji. Z 145 wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, do dofinansowania zakwalifikowano tylko 39 projektów. Uzyskały one więcej niż 90% maksymalnej ilości punktów wg punktacji zdefiniowanej w kryteriach merytorycznych konkursu, a więc 54 punkty i więcej na 59 możliwych. Liczba projektów przeznaczonych do dofinansowania to ok. 10% całkowitej liczby złożonych wniosków w tym konkursie.

Omówione przypadki wskazują, że przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga dokładnej analizy wymagań formalnych i merytorycznych danego konkursu. Należy pamiętać, że o wartości projektu stanowi wiele czynników, nie tylko poziom jego innowacyjności. Równie ważne są inne kryteria zdefiniowane przez instytucje prowadzące nabór. Kryteria nawet najmniej punktowane, te o najmniejszej wadze, bardzo często okazują się kluczowe.

Wszystkich potencjalnych Wnioskodawców o dotacje unijne dla firm, w tym szczególnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zachęcamy do konsultacji obejmujących szczegółową analizę kryteriów formalnych i merytorycznych przypisanych do danego konkursu. Na podstawie przeprowadzonej analizy omówimy mocne i słabsze strony planowanego projektu, co może być pomocne w podjęciu decyzji o przystąpieniu do kolejnych konkursów.

Zapraszamy do współpracy !