Dotacje unijne – Konsulting

Dotacje unijne dla MŚP z programów: RPO, HORIZON 2020: SME Phase 1 i Phase 2

Oferujemy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MMŚP) przygotowanie wniosków o dotacje unijne oraz kompleksowe i rzetelne konsultacje w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji w środki trwałe, potrzebne do rozbudowy i/lub modernizacji zaplecza technicznego i laboratoryjnego, uruchomienia nowych technologii i usług, jak i produkcji nowych wyrobów.

Przygotowujemy wnioski o dotacje unijne w zakresie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na rozwój MMŚP oraz wnioski o dofinansowanie związane z ekspansją przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe.

Szczegółowa oferta pozyskiwania dotacji unijnych dla firm obejmuje:

 1. Konsultacje w zakresie wyboru optymalnego rodzaju wsparcia w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb, możliwości i wielkości przedsiębiorstwa;
 2. Analizę szans projektu na podstawie kryteriów wyboru projektu wg regulaminu opublikowanego przez jednostki pośredniczące – finansujące;
 3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wg wymaganej dokumentacji aplikacyjnej – część merytoryczna, finansowa, załączniki;
 4. Monitorowanie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie;
 5. Realizację projektu wg obowiązujących wytycznych, w tym:
  – zaplanowanie i koordynowanie działań merytorycznych w uzgodnionym zakresie,
  – przygotowanie zapytań ofertowych wg wymagań odpowiednich przepisów i regulaminów,
  – monitorowanie realizacji zadań projektu,
  – monitorowanie i nadzór nad finansowaniem projektu,
  – przygotowanie sprawozdań częściowych i finalnych,
  – końcowe rozliczenie projektu.

W przypadku zawarcia umowy o przygotowanie wniosku o dofinansowanie konsultacje w zakresie wyboru rodzaju wsparcia oraz analiza szans projektu na otrzymanie dotacji, na podstawie kryteriów wyboru projektu, są bezpłatne.

Działamy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy.