Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dream Consulting Piotr P. Pietrowski z siedzibą w Dobra-Nowiny (95-010), ulica Jurgensa 1, NIP 726 172 46 05, e- mail: office@dreamconsulting.pl (adres mailowy do konktaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych), telefon: 604 953 599 (zwany dalej: Firma).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  2.1. przedstawienia ofert i realizacji zlecenia/zamówienia/umowy o świadczenie usług lub realizowania działań zmierzających do ich zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych (w tym m.in. realizacji zlecenia/zamówienia, rozliczenia zlecenia/zamówienia, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego) – podstawa prawną jest niezbędność do wykonania zlecenia/zamównienia/umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO).
  2.2. obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeńpodstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z Firmą oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  2.3. kierowania przez Firmę treści marketingowych podstawą prawną jest uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie  wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach lub konkursach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 3. Pani/Pana dane będą przekazywane innym odbiorcom w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Firmy, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w trakcie realizacji zlecenia/zamówienia. Dodatkowo, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy i po realizacji zlecenia/zamówienia, Pani/Pana dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zlecenia/zamówienia/zawartej umowy.